സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ്‌ ഡയറക്ടറി

കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണല്ലോ. ഈ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പലതും ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബ്ലോഗുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളെ തമ്മില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ലക്ഷ്യം. താങ്കളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ ലിങ്ക് / അഡ്രസ്സ് അയച്ചുതരികയോ സന്ദര്‍ശക ഡയറിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമല്ലോ.

email: ksblist@gmail.com
http://schoolbloglist.blogspot.com/

Read more...

  ©Kerala School Blog List

Back to TOP